ژانویه 30, 2020
دهمین دوره مسابقات آزاد بین المللی شطرنج جام فردوسی

دهمین دوره مسابقات آزاد بین المللی شطرنج جام فردوسی

هیأت شطرنج خراسان رضوی در نظر دارد