دوره

مربیگری / داوری

 

دورهدرجهشهرتاریخ شروعتاریخ پایانورودیه (تومان)محل برگزاریفایل آئین نامهشماره تماس 1شماره تماس 2
مربیگریبین المللی1398/12/151398/12/18220000

شاهین شهر

09130740792
داورییک1398/02/071398/02/13570000

بوشهر

09177743539
داوریسه1398/02/141398/02/18200000

شهرکرد

09133801684
دورهدرجهشهرتاریخ شروعتاریخ پایانورودیه (تومان)محل برگزاریفایل آئین نامهشماره تماس 1شماره تماس 2