دوره

تخصصی

 

نام دورهمدرسشهرتاریخ شروعتاریخ پایانورودیه (تومان)فایل آئین نامهشماره تماس 1شماره تماس 2
تاکتیکهای شطرنج پوزیسیونیاستاد حامد موسویاندشتستان1398/02/041398/02/0410000009177746607
مرکز و انواع ساختار پیاده ایاستاد حق شناسبوشهر1398/02/121398/02/1310000009177743539
کارگاه آموزشی سوئیس منیجرداور بین المللی خاطره عزیزیشهرکرد1398/02/191398/02/2015000009133801684
نام دورهمدرسشهرتاریخ شروعتاریخ پایانورودیه (تومان)فایل آئین نامهشماره تماس 1شماره تماس 2